ביטוח סיעודי קבוצתי

ביטוח סיעודי קבוצתי הוא פוליסת סיעוד המונפקת על ידי מעסיקים וארגונים גדולים אחרים לעובדיהם ו/או לתלויים בהם לצורך תשלום פרמיה חודשית. הוא שונה מביטוח סיעודי אישי בכך שהארגון ולא הפרט אחראי בדרך כלל לתשלום הפרמיה למנהל צד שלישי בחברת ביטוח משנה סיעודי; ואילו ליחיד יש לרוב פוליסת ביטוח סיעודי פרטית שבאמצעותה משלמים את הפרמיה לחברת ביטוח. חלק מחברות ביטוח בריאות מציעות כיסוי לפוליסות אלו, אשר ידועות לעיתים כפוליסה סיעודית קבוצתית. כמו כן, חברת הביטוח תדאג להחזיר את התוכנית עבור תביעות ביטוח המשולמות בערוצים שלהן, או להעניק החזר עבור מלוא עלות התביעות המשולמות על ידי מבטחת הסיעוד.

על פי המוסד לביטוח לאומי, ישנם שלושה סוגים של פוליסות סיעודיות קבוצתיות: ביטוח בסיסי, משלים ומשלים עם שיפוי. פוליסה "בסיסית" או "פשוטה" היא פוליסה ללא כיסוי משלים. פוליסה "משלימה" או "מקיפה" מוסיפה שילוב מסוים של הטבות. "משלים בשיפוי" מתייחס לתכנית המעניקה הטבה מינימלית לכל המשתתפים ומעניקה גם החזר עבור מקורות הטבות אחרים. בקצרה, תוכנית ביטוח קבוצתית לארגון היא פשוט ביטוח קבוצתי (ביטוח בריאות ו/או הטבות קבוצתיות אחרות) המספק כיסוי לעלויות סיעוד. כאשר מוסיפים להטבה או ביטוח אחר, ניתן לקרוא לפוליסה הקבוצתית ביטוח קבוצתי עם קצבה נפרדת ותכנית משלימה עם גמלה בודדת. דוגמה לביטוח סיעודי קבוצתי תהיה פוליסת בריאות קבוצתית המספקת גם הטבות סיעודיות. מעסיקים רבים מציעים אותם כחלק מהטבת מדיניות הבריאות שלהם או נפרדים עם טיפול ארוך טווח.

תביעת ביטוח סיעודי

פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי משמשת למתן סיוע כספי לעובד-המעביד ו/או לתלוייו לתשלום פרמיה חודשית, אך ללא סיכון לאובדן הנכסים. (למשל חסכונות, מניות, אג"ח) או החבות (למשל מס הכנסה המגיע) שנגרמה למבוטח. זה נלקח לרוב על ידי עצמאים ועסקים קטנים כדי לשלם עבור הוצאות הקשורות לטיפול. עובדים שיוציאו אותם ישלמו פרמיה חודשית, בדרך כלל בתלוש המשכורת שלהם. במסגרת התוכנית, המעסיק-נותן החסות יבטח את העובד, בן/בת זוגו וכל הילדים הזכאים מטיפול סיעודי או שיקומי בשווי של עד $200,000 ללא פיצויים. רוב התוכניות הללו כוללות בדרך כלל גם הטבות נוספות. לדוגמה, בהתאם לתוכנית, כלול תשלום עבור שירותי טיפול ביתי, כאשר תוכניות מסוימות מספקות תשלום עבור טיפול במגורים במוסד סיעודי.

יתרונות היתרונות המרכזיים של פוליסות ביטוח סיעודי קבוצתיות למעסיקים הם ש(1) למעסיק אין אחריות לתשלום תביעות במסגרת הפוליסה, (2) הארגון משלם את דמי הביטוח לשלישי מנהל המפלגה, (3) המעסיק יקבל החזר על ידי התוכנית עבור כל התביעות ששולמו, (4) המעסיק מקבל ניכוי מס בגובה הפרמיה החודשית שהוא משלם. זאת בנוסף לניכוי מס של כל פרמיה שמשלם העובד ישירות למבטחת. הפוליסה תשלם עבור הטיפול הממושך שסופג לעובד. לאחר הגשת התביעה, העובד ישלם את היתרה.

למידע מורחב בתחום של ביטוח סיעודי קבוצתי כדאי לבקר באתר "כל-זכות".

קריאה נוספת: אובדן כושר עבודה

 

Similar Posts